Super Mario Mario Mushroom
Dokmeh Agency
En
Dokmeh agency logo

دفتر معماری زندیگان

اطلاعات

متن ندارد

<با ما تماس بگیرید 🤙🏽>
دفتر معماری زندیگان دفتر معماری زندیگان دفتر معماری زندیگان
دفتر معماری زندیگان

کارفرما : مهندس نیک بخت - دفتر معماری زندیگان

سال ساخت : 1400

فن آوری ها : HTML, CSS, JS, PHP - Wordpress

<مشاهده وب سایت 🔗 >

در این وب سایت سعی شده برای کاربران چندین حالت مختلف جهت کاوش در پروژه های ساخته شده توسط دفتر معماری زندیگان در نظر گرفته شود.
در وحله اول و در مواجه نخست, با گرید هایی مواجه میشویم که مانند یک تایم لاین پروژه های شرکت را لیست کرده اند.